Regulamin

Regulamin portalu internetowego Pogwarancyjni.pl

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – SPI Polska Mariusz Kłujszo z siedzibą we Włynkówku, adres korespondencyjny: Rumiankowa 2, 76-200 Włynkówko, NIP: 839-305-61-53, REGON: 221854573;

 2. Portal – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.pogwarancyjni.pl, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i  warunki funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;

 4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji na Portalu lub w  jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;

 5. Właściciel warsztatu – Użytkownik, który dokonał Rejestracji na Portalu i korzysta z  Portalu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

 6. Profil – miejsce na Portalu dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, do którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i  z którego może usuwać swoje dane;

 7. Rejestracja – proces rejestracji na Portalu;

 8. Własne Treści – dane wprowadzane do Portalu przez Użytkowników.

 9. Rejestracja – procedura zakładania konta.

§2 Informacje ogólne

 1. Portal stanowi platformę informatyczną. Jest ona skierowana do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z mechaniką samochodową, blacharstwem, lakiernictwem samochodowym, sprzedażą części i akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi, a także do osób będących nabywcami w/w towarów lub usług oraz zainteresowanych ich nabyciem. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Portalu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 2. Portal stanowi wyłączną własność Operatora, z wyjątkiem Własnych Treści.

 3. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem poprzez udostępniony formularz kontaktowy, dostępny na Portalu pod adresem http://pogwarancyjni.pl/static/kontakt.html. Za pomocą formularza kontaktowego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Portalu.

 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2.3, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu.

 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne dla Użytkowników.

 6. Korzystanie z Portalu przez Właścicieli warsztatów jest płatne. Opłaty określone są w cenniku pod adresem http://pogwarancyjni.pl/static/cennik.html

 7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 8. Logo i nazwa Portalu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Portalu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W  związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a  także wyglądu Portalu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.

 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 12. Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia danych z zasobu Portalu, do których będą mieli dostęp wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Portalu.

§3 Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści

 1. W  celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się na Portalu niezbędne jest:

 • Dostęp i podłączenie do sieci Internet

 • Posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet

 • Używanie przeglądarki internetowej, dającej możliwość wyświetlenia na ekranie urządzenia treści powiązanych z siecią Internet.

 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), w celu rejestracji Użytkownika.

 1. Operator kategorycznie zabrania umieszczania na Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w  szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

 2. Zabronione jest w szczególności umieszczanie na Portalu materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.

 3. W  sytuacji, gdy Operator wejdzie w posiadanie wiedzy o zamieszczeniu na Portalu przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich zostanie uniemożliwiony.

 4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia na Portalu treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony na Portalu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia na Portalu bezprawnych danych.


Rozdział II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI

§4 Zawarcie umowy o korzystanie z Portalu – Rejestracja


 1. Operator umożliwia, za pośrednictwem Portalu, zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu polegających na umożliwieniu Użytkownikom dostępu do poszczególnych funkcjonalności Portalu, dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie, a dla Właścicieli warsztatów odpłatnie.

 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.

 3. W  celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z  usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu, zobowiązany jest podać adres e-mail, zdefiniować własne hasło dostępowe do Portalu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

 4. Zakończenie Rejestracji dla Użytkownika następuje poprzez aktywowanie konta, za pomocą linku aktywacyjnego otrzymanego na podany podczas rejestracji e-mail.

 5. Zakończenie Rejestracji dla Właściciela warsztatu następuje z chwilą akceptacji regulaminu, potwierdzenia danych i dokonania pełnej aktywacji konta.

 6. Pełna aktywacja konta dla Właściciela Warsztatu następuje, gdy dokona on wpłaty na konto bankowe Operatora kwoty wynikającej z wybranych wariantów abonamentowych.

§5 Usługi dostępne dla Użytkowników

Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Portalu przy pomocy nazwy użytkownika lub adresu e-mail (użytego podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z usług tj.:

 1. Wirtualna książka serwisowa własnych pojazdów,

 2. Przeglądanie udostępnionych przez Operatora na Portalu danych,

 3. Dodawanie komentarzy i ocen usług świadczonych przez dany warsztat. Użytkownik ma możliwość dodania komentarza wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego warsztatu i po wcześniejszym umówieniu się z  warsztatem na naprawę za pośrednictwem Portalu internetowego Pogwarancyjni.pl

 4. Umawianie się z warsztatem poprzez łącze internetowe, za pomocą przycisku „UMÓW SIĘ”,

 5. Zadawanie pytań warsztatowi za pomocą przycisku „ZADAJ PYTANIE WARSZTATOWI”

 6. Umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Użytkownika.

§ 6 Usługi dostępne dla Właścicieli warsztatów

 1. Usługi świadczone dla Właścicieli warsztatów są płatne.

 2. Dostęp do usług płatnych, objętych danym abonamentem/abonamentami określonym/określonymi w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi warsztatu po uiszczeniu opłaty miesięcznej lub rocznej za wybrany abonament/abonamenty.

 3. Abonament lub abonamenty są z góry naliczane do rachunku, chyba że Właściciel warsztatu wypowie umowę.

 4. W  przypadku, gdy Właściciel warsztatu wybrał opcję rocznego rozliczenia należności za wybrane warianty abonamentowe i ich ważność się skończy, wówczas naliczanie z góry za wybrane opcje będzie odbywać się w cyklu miesięcznym.

 5. Właściciel warsztatu dokonuje płatności za pomocą przelewu bankowego, przy czym za chwilę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Operatora.

 6. Właściciel warsztatu, który dokonał rocznej opłaty abonamentowej za kolejny rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług Portalu zgodnie z wybranymi abonamentami. Wykupiony wariant abonamentowy uaktywnia się począwszy od daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Właściciela warsztatu z Operatorem oraz po uiszczeniu odpowiedniej rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić zmiana pakietu na droższy. W  takim przypadku, do uprzednio uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednią dopłatę, której wysokość jest uzależniona od wybranych dodatkowych wariantów abonamentowych. Dodatkowy wariant abonamentowy zacznie obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 7. Właściciel warsztatu wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w  trakcie Rejestracji adres e-mail faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf.

 8. Zmiana Cennika nie dotyczy Właściciela warsztatu do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego. Wniesienie kolejnej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku.

 9. Korzystanie z usług dostępnych dla Właściciela warsztatu w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych na Portalu komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 7 Usługi dostępne dla niezarejestrowanych użytkowników

Każdy niezarejestrowany użytkownik ma możliwość:

 1. Umawiania się z warsztatem za pomocą przycisku „UMÓW SIĘ”, po wcześniejszym podaniu adresu e-mail, imienia, nazwiska, swojego numeru telefonu, krótkim opisie usterki, marki oraz modelu pojazdu.

 2. Zadawania pytań warsztatowi za pomocą przycisku „ZADAJ PYTANIE WARSZTATOWI”, po wcześniejszym podaniu adresu e-mail, imienia, nazwiska i swojego numeru telefonu.

 3. Wystawienia komentarza i oceny warsztatu, z którego usług Użytkownik skorzystał po wcześniejszym umówieniu się z nim za pomocą Portalu internetowego Pogwarancyjni.pl

§8 Własne Treści

 1. W  ramach Usług oferowanych przez Portal Pogwarancyjni.pl, Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Własne Treści takie jak: opinie, komentarze dotyczące warsztatów i innych motoryzacyjnych punktów usługowych,.

 2. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Własnych Treści na Portalu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

 3. Treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Użytkownik jest administratorem podanych przez siebie na Portalu danych osobowych. Użytkownik oświadcza i  gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z  przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika na Portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Niniejszym Użytkownik powierza Operatorowi w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia przez Operatora usług.

 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Własnych Treści umieszczonych przez Użytkownika na Portalu, jak również, że Własne Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

 6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Własnych Treści o ile zawierałaby treści sprzeczne z prawem lub Własnych Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora jest nielegalne.

 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Własnych Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczenia tychże.

 8. Umieszczając na Portalu Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i  czasowo licencji na:

  • korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Portalu w  taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem Internetu lub innej formy przesyłu danych;

  • dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Portalu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego na Portalu.

 10. Operator nie moderuje w żaden sposób Własnych Treści, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich bezprawność,

 11. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone na Portalu są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, a ten, jeżeli wiadomość będzie wiarygodna, uniemożliwi dostęp do bezprawnych treści. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy opinie Użytkowników, o innych Użytkownikach, w tym w szczególności o Właścicielach warsztatów naruszają ich dobra osobiste między innymi jako opinie nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.

 12. W  przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych na Portalu, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właścicieli warsztatów, Operator dokona weryfikacji wiarygodności zawiadomienia. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, który zamieścił na Portalu sporne treści, Operator prześle zawiadamianie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści, w związku z otrzymaniem wiadomości o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści na Portalu rzeczywiście korzystał z  usług Właściciela warsztatu, którego dotyczy zamieszczona na Portalu treść oraz do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści z prawem. Użytkownik zobowiązany jest wykazać, że korzystał z usług Właściciela warsztatu poprzez przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, sporządzonego przez Właściciela warsztatu w tym w szczególności faktury VAT, paragonu, rachunku, innego dowodu zakupu usług bądź druku zlecenia. W przypadku braku odpowiedzi na zawiadomienie, lub w przypadku nie zastosowania się do wymagań objętych zawiadomieniem w całości lub w  części, w terminie 7 dni od dnia jego przesłania na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

Rozdział IV

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Portalu, w zgodzie z  przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Portalu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 4. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 5. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z  Portalem. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Portalu. W oparciu o te dane budowane są m.in. statystyki odwiedzin.

 6. Niektóre obszary Portalu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcji Portalu.

 7. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookies do wyświetlania reklam na Portalu. Pliki cookies DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt na Portalu oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Rozdział V

ROZWIĄZANIE UMOWY

§11 Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem §11.2

 2. W  przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela warsztatu, uiszczona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

 3. W  przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu.

 4. Operator ma prawo rozwiązać umowę z Właścicielem warsztatu bez obowiązku zwrotu części zapłaconego wcześniej wynagrodzenia, w przypadku nie wypełnienia obowiązków Właścicieli warsztatu przewidzianych w Regulaminie.

 5. Umowy zawarta między Operatorem a Właścicielem warsztatu, może zostać rozwiązana po miesięcznym okresie wypowiedzenia.


Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI WARSZTATU


§12 Prawa i obowiązki

 1. Właściciel warsztatu lub osoba uprawiona do dodania warsztatu do bazy warsztatów Portalu prowadzonego przez Operatora, zobowiązuję się do:

 • Umówienia się z Użytkownikiem na naprawę drogą telefoniczną lub poprzez e-mail, po otrzymaniu nowego zgłoszenia.

 • Rzetelnego uzupełnienia wirtualnej książki serwisowej po wykonaniu naprawy.

 • Odpowiadania w miarę możliwości na zapytania wysłane przez Użytkowników do warsztatu poprzez Portal Pogwarancyjni.pl


 1. Właścicielowi warsztatu przysługują trzy upomnienia ze strony Operatora, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków. Po przekroczeniu tej liczby operator ma prawo wypowiedzieć umowę, o czym mowa w §11.4
Rozdział VII

REKLAMACJE

§13 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w  sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest w zakładce kontakt.

 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie przez Operatora odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości e-mail.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2013 r.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu, a w  przypadku Właścicieli warsztatów, od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie braku porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Słupsku.